KANCELARIA KOMORNICZA W KOSZALINIE – KOMORNIK KOSZALIN

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2013 roku Przemysław Jurga został powołany na stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. W dniu 24 sierpnia 2013 roku komornik Przemysław Jurga uzyskał prawo wykonywania czynności o których mowa w art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik korzysta z najnowszych systemów informatycznych:

OGNIVO – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

E-PESEL – baza danych numerów PESEL

SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

Centrum Personalizacji Dokumentów

Najczęściej zadawane pytania:

Gdzie działa i czym się zajmuje kancelaria komornicza?

Nasza kancelaria komornicza mieści się przy ul. Zwycięstwa 140/316 w Koszalinie. Działamy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

Od 2013 roku kancelaria skutecznie wykonuje powierzone jej zadania.
Wykonujemy orzeczenia sądu w sprawach roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, doręczamy dłużnikom pisma urzędowe a także zawiadomienia, sprawujemy nadzór nad publicznymi licytacjami, poszukujemy majątku, źródła dochodów dłużników a także zabezpieczamy spadek i tworzymy spisy inwentarza po spadkodawcach.

Cechuje nas wyjątkowa skuteczność.

Do jakich instytucji i systemów posiada dostęp komornik?

Komornik jako funkcjonariusz publiczny i organ egzekucyjny ma dostęp do wielu instytucji i może zażądać informacji o dłużniku od m.in.

1) organów administracji publicznej,
2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
3) organów podatkowych,
4) organów rentowych,
5) banków,
6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,
8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.),
9) spółdzielni mieszkaniowych,
10) wspólnot mieszkaniowych,
11) innych podmiotów zarządzających lokalami,
12) biur informacji gospodarczej,
13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu

Reguluje to Art. 761, § 1, Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

Komornik w przeciwieństwie do pracownika firmy windykacyjnej ma szersze kompetencje co pomaga mu w sprawnym ściąganiu długów.

 

Jak wygląda egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych?

Aby komornik mógł wszcząć egzekucję oprócz tytułu egzekucyjnego niezbędna jest klauzula wykonalności. Bez niej nie można orzec, że tytuł spełnia wszystkie wymogi oraz nadaje się do wykonania.

Zazwyczaj egzekucja rozpoczyna się od zajęcia majątku, poinformowania wierzyciela oraz dłużnika a także, jeśli to wymagane, jego pracodawcy lub banku.

Komornik ma prawo wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień jeśli ten nie wskaże przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela.

Wierzyciel także ma swoje prawa, które mogą pomóc w odzyskaniu należności. Może wszcząć postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika lub nawet zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (za wynagrodzeniem)