Obwieszczenie o drugiej licytacji w sprawie Km 1734/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2019r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny ul. Andersa 34 sala nr 11 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 1 składającego sie z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 51,5 m2 należącego do dłużnika: Roman Sominka położonego: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 1/2, Koszalin, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jantarowa” (Adres spółdzielni: 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 1)
Suma oszacowania wynosi 141 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 266,67 zł.

Właściciel licytowanego lokalu (mieszkania Nr 2) zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia systemowego stropów (od spodu na działanie ognia) w sposób dający klasę odporności ogniowej REI 60 zgodnie z zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Szczecinie. Koszt robót to około 10.000 – 12.000 złotych.
Ze względu, że lokator zobowiązany jest do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem systemowym stropów (od spodu na działanie ognia) w sposób dający klasę odporności ogniowej REI 60 zgodnie z zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Szczecinie, zastosowano współczynnik korekcyjny „K”, który zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny – Nota Interpretacyjna „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości”, wynosi 0,90 – 1,10.
Na podstawie własnej oceny wpływu wyżej wymienionych robót na wartość rynkową lokalu mieszkalnego zastosowano współczynnik korekcyjny „K” w wysokości 0,93.11