Obwieszczenie o drugiej licytacji – nr KW 40974/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydziale Cywilnym ul. Andersa 17 75-950 Koszalin w sali 2 A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 121/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Śmiechów, gmina Będzino o powierzchni 0,2232 ha należącej do dłużnika:MAYFLOWER Spółka z o.o. położonej: 76-037 Będzino, Śmiechów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40974/4 [NKW: KO1K/00040974/4]
Suma oszacowania wynosi 258 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 Oddział w Koszalinie 03 10902590 0000 0001 2160 7485 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.