OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Przemysław Jurga podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 14.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 32, Jeżyce, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Andersa 34/., Koszalin, 75-950 Koszalin) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00048095/4.

Opis nieruchomości:

działka numer 117/3 o powierzchni 0,3100 ha, nieruchomość niezabudowana położonej: 76-150 Darłowo, Jeżyce, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48095/4 [NKW KO1K/00048095/4]. Pastwiska trwałe, grunty pod rowami. Część działki użytkowana jako przydomowy sad i ogródek. Pozostała część terenu porośnięta jest trawą oraz przy rzece zakrzewiona.

Suma oszacowania wynosi 22 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 575,00 zł. Zgodnie z art. 8671 § 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 210,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska SA 3 Odział w Koszalinie 03 1090 2590 0000 0001 2160 7485 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.07.2022 o godzinie: 12:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.